Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Deklaracja dostępności BIP Straży Miejskiej w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Struktura i relacje:
    • Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej.
    • Strona wykorzystuje niedostępne zabezpieczenie Captcha formularza.
  2. Nagłówki i etykiety:
    • Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości.
  3. Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emil Łapiński, adres poczty elektronicznej strazm@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 869 6746.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Emil Łapiński. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: strazm@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 869 6746.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu: Siedziba Straży Miejskiej ul. Składowa 11, III piętro

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi automatyczne. Przyjmowanie niepełnosprawnych interesantów w wydzielonym miejscu na parterze. Na chwile obecną brak możliwości przyjmowania interesantów o szczególnych potrzebach w pomieszczeniach Straży Miejskiej na III piętrze ze względu na brak windy.

Dostępność obiektu: Referat Centrum, Posterunek przy ul. Nowy Świat 4.

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika, drzwi manualne, w razie trudności przy otworzeniu drzwi, dzwonek umiejscowiony przy drzwiach, wzywający pracownika Straży Miejskiej. Przyjmowanie interesantów w wydzielonym miejscu na parterze.

Dostępność obiektu: Referat Północ, Posterunek przy ul. Pietkuna 1.

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – od strony ulicy, przez wejście z poziomu chodnika, w razie trudności w otworzeniu drzwi, dzwonek umiejscowiony przy drzwiach, wzywający pracownika Straży Miejskiej. Przyjmowanie interesantów w wydzielonym miejscu na parterze.

Dostępność obiektu Referat Południe, Posterunek przy ul. Barszczańskiej 2

Dostęp do budynku dla interesantów i osób niepełnosprawnych na wózkach – od strony ulicy, pochylnia przy głównym wejściu, drzwi manualne, w razie trudności przy otworzeniu drzwi, dzwonek umiejscowiony przy drzwiach, wzywający pracownika Straży Miejskiej. Przyjmowanie interesantów w wydzielonym miejscu na parterze

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest komunikacja ze Strażą Miejską na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi lub wychodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika, o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku (dotyczy Siedziby Straży Miejskiej przy ul. Składowej 11), bądź po wezwaniu dzwonkiem, pracownik Straży Miejskiej osobiście otwiera drzwi manualne celem umożliwienia wejścia osobie z niepełnosprawnością (dotyczy Posterunków).

Powrót na początek strony