Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Rejestry, ewidencje i archiwa. Dostęp do informacji publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa

Straż Miejska w Białymstoku udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), są udostępniane wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres pocztowy: ul. Składowa 11, 15-399 Białystok lub faxem na nr: (85) 869 67 50.

Wniosek w postaci elektronicznej należy kierować na adres e-mail: strazm@um.bialystok.pl

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)

Art. 10

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13

  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1 , podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 15

  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 , podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony