Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Komendant

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, ze zm.) strażą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji (art. 7 ust. 1). Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży (art. 8 ust 1).

Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku:

mgr Krzysztof  Kolenda
tel. (85) 869 67 50
e-mail: strazm@um.bialystok.pl

Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Białymstoku (załącznik do uchwały Nr XVII/165/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 września 2007 r.) Komendant jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej w Białymstoku strażników oraz pozostałych pracowników.

Do kompetencji Komendanta należy również:

  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i kierowanie jej działalnością,
  • reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
  • składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Straży Miejskiej, w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielanego mu przez Prezydenta Miasta,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.
Powrót na początek strony