Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Zakres działania

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.Zadania straży w zakresie ochrony porządku publicznego wyznacza ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

Strażnicy, poza przepisami określonymi w Kodeksie wykroczeń, podejmują działania również w zakresie egzekwowania przepisów innych ustaw, a mianowicie:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za spożywanie alkoholu wbrew zakazom /art. 431 ust. 1 i 2/ i  naruszenia przepisu o obowiązku informowania o szkodliwości alkoholu /art. 45 pkt 2/,
 • ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) - /art. 13 ust. 1 i 2/,
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy /art. 10 ust. 1-2a/,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie nakazów lub zakazów ustawy dot. obowiązków utrzymującego zwierzę domowe, zakazu obrotu zwierzętami na targowiskach, obowiązków kierowcy, który potrącił zwierzę, odpowiedzialności karnej za prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia oraz odpowiedzialności karnej za nabywanie zwierząt domowych na targowiskach /art. 37 ust. 1, art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 25, art. 37a ust. 1, art. 37e ust. 1/,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) - /art. 174 ust. 3, art. 175, art. 177, art. 188 oraz art. 191/,
 • Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - w zakresie używania instalacji nagłaśniających /art. 343/,
 • Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy /art. 26 ust. 1 pkt 2/,
 • Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) - w zakresie innych przypadków naruszeń ustawy podlegających odpowiedzialności karnej /Art. 194 pkt 2 i 4 ustawy/,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) - w zakresie kar pieniężnych za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego /art. 92 ust. 1/,
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) - w zakresie wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na terytorium RP przez podmiot zagraniczny oraz zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozu drogowego /art. 28 ust. 4, art. 35 ust. 1/,
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) - w zakresie naruszenia zakazów lub ograniczeń obowiązujących w parku kulturowym /art. 112 ust. 1 i 2/,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936) - w zakresie odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy /art. 131 pkt 12/,
 • ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za nieprzekazanie pojazdu wycofanego z eksploatacji uprawnionym podmiotom /art. 48/,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.) - w zakresie odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy  w związku z zakazami w zakresie stref uzdrowiskowych /art. 50 pkt 5 w związku z art. 38a ust. 1 pkt 4/,
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688)  - w zakresie odpowiedzialności karnej za nie oddanie zbierającemu zużytego sprzętu z gospodarstw domowych i za umieszczenie zużytego sprzętu z innymi odpadami /art. 95, art. 96/,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) - w zakresie umieszczania baterii lub akumulatorów w pojemniku z innymi odpadami /art. 78/,
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - w zakresie naruszenia przepisów ustawy dot. zasad prowadzenia agitacji wyborczej i prowadzenia agitacji wyborczej w terminach wyłączonych ustawą z jej prowadzenia /art. 494, art. 495, art. 498, art. 499/,
 • ustawa z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.) - w zakresie uchylania się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymania bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego i niezwrócenia dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego /art. 79/.

Akty prawa miejscowego, wydają organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Obowiązują one na obszarze działania tych organów.

Powrót na początek strony