Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Straży Miejskiej w Białymstoku w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku  www.strazmiejska.bialystok.pl/bip/,
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 • dla informacji publicznych udostępnianych ww Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku:
  Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
  • poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Straży Miejskiej w Białymstoku,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 • dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
  Straż Miejska w Białymstoku określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Straż Miejska w Białymstoku zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

 1. Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Straż Miejska w Białymstoku może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników danych,
 • koszty pracy dodatkowej,
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

V. Zasady odpowiedzialności Straży Miejskiej w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku oraz udostępnianej na wniosek,
 • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - PODSTAWA PRAWNA

 • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
 • USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195 )
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 94)
 • USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 )
 • USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402)
Powrót na początek strony